HOME | COURSE LIST | COURSE HISTORY |PAYMENT | MAP  | CONTACT | ADMIN
10 May 2017 ถึง 12 May 2017 (ระยะเวลา 3 )
พฤษภาคม 2560
ชื่อภาษาไทย :การใช้งานโปรแกรม AutoCAD P&ID  (มาตรฐาน PIP และ ISA) ในงานเขียนแบบระบบโปรเซสคอนโทรล
ชื่อภาษาอังกฤษ :AutoCAD Electrical2009 and P&ID (มาตรฐาน IECและ ItSA)
วันที่อบรม :
ระยะเวลาในการอบรม :30 ชั่วโมง
สถานที่ :

จ.กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน :15,000 บาท
เหมาะสำหรับ :

วิศวกรและช่่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องการออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้าในงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ :

1. อาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง 2 ช่วง
 2. คู่มือการใช้โปรแกรม  
3. ประกาศนีย์บัตรจากทางบริษัท
หัวข้อในการอบรม :

วันที่ 1 

ทบทวนวิธีใช้โปรแกรม AutoCAD พื้นฐานที่จำเป็น
ทบทวนวิธีใช้งานและวิธีปรับแต่งอินเตอร์เฟสต่างๆ อันได้แก่ เวิรค์สเปซ, เมนู, ทูลแพเลท, และทูลบาร์
ทบทวนคำสั่งเขียนแบบสองมิติพื้นฐานที่จำเป็น 
ทบทวนเรื่อง Model Space และ Paper Space และวิธีสั่งพล็อตด้วย Paper Space
ทบทวนคำสั่ง Block และ Block Editor
ทบทวนวิธีเซ็ตสิ่งแวดล้อมให้เหมาะแก่การเขียนแบบ 
workshop ทบทวนคำสั่งวาดแบบสองมิติพื้นฐาน
workshop ทบทวนคำสั่งสร้างบล็อก และแก้ไขบล็อคด้วย Block Editor
วิธีใช้อินเตอร์เฟสพื้นฐานของโปรแกรม AutoCAD  P&ID 
วิธีใช้เมนู, ทูลบาร์, ทูลแพลเลท, เวิรค์สเปซ และ Project Manager  ของโปรแกรม AutoCAD P&ID
วิธีเรียกคืนอินเตอร์เฟสของ AutoCAD P&ID เมื่อหายไป
วิธีใช้งาน Project Manager เพื่อสำรวจแบบ P&ID ที่มีอยู่แล้ว
วิธีสั่งพิมพ์แบบ P&ID ออกทางเครื่องพิมพ์ และวิธีสั่งพิมพ์ออกเป็นไฟล์ .pdf 
workshop ทดลองทำหายและเรียกคืนอินเตอร์เฟสทั้งหลายของ AutoCAD P&ID 
workshop สำรวจแบบโปรเจ็คตัวอย่าง โดยใช้คำสั่งต่างๆ ของ Project Manager
ทบทวนความรู้/เข้าใจ/วิธีอ่านแบบ P&I D และมาตรฐานการเขียนแบบ P&I D ทั้งห้า 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบโปรเซสคอนโทรล และรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานจริง
ทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งหลายของแบบ P&ID 
ประเภททั้งสามของแบบ P&ID ที่แบ่งตามขั้นตอนการออกแบบ 
ความหมายโดยละเอียดของสัญญลักษณ์ Instrument ทั้งหลายและสัญญลักษณ์ Instrument Line ทั้งหลาย
ความหมายโดยละเอียดของสัญญลักษณ์อุปกรณ์ประกอบท่อแบบต่างๆ
วิธีกำหนดรหัส TAG Number สำหรับอุปกรณ์หลัก, อุปกรณ์ประกอบท่อ, และเส้นท่อ
วิธีกำหนดรหัส TAG Number และความหมายของรหัสอักษรต่างๆ สำหรับอุปกรณ์วัด/ควบคุม Instrument
วิธีกำหนดรหัส TAG Number ของอุปกรณ์ PLC

การติดตั้งอุปกรณ์วัด/ควบคุม Instrument ของจริง กับวิธีอ่านแบบและวิธีเขียนแบบอุปกรณ์เหล่านี้ในแบบ P&ID
วิธีอ่านแบบและวิธีเขียนแบบอุปกรณ์ PLC ในแบบ P&ID
ความรู้เรื่องสัญญลักษณ์ P&IDทั้งหลาย ข้อเหมือนและข้อแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบตามมาตรฐานแบบ P&ID ทั้งห้า
workshop 10 คำถามทดสอบความรู้เรื่องแบบ P&ID จากตัวอย่างแบบจริง

workshop สำรวจไลบรารี่ลัญญาลักษณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานทั้งห้าในโปรแกรม AutoCAD P&ID 

วันที่ 2
WorkFlow, ข้อกำหนด และวิธีขึ้นงานโปรเจ็ค P&ID ใหม่
กระบวนการทำงานกับแบบ P&ID ด้วยโปรแกรม AutoCAD P&ID  ที่ควรจะเป็น
องค์ประกอบ/การจัดแบ่งโฟล์เดอร์และไฟล์ต่างๆ ของงานโปรเจ็ค P&ID ขนาดเล็ก
องค์ประกอบ/การจัดแบ่งโฟล์เดอร์และไฟล์ต่างๆ ของงานโปรเจ็ค P&ID ขนาดใหญ่
มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องจัดทำและตัดสินใจเลือกก่อน เพื่อขึ้นงานโปรเจ็ค P&ID

ขั้นตอนและคำสั่งที่ใช้ในการสร้างโปรเจ็คงาน P&ID ใหม่
workshop  ทดลองขึ้นงานโปรเจ็ค P&ID เป็นแบบโปรเจ็คขนาดเล็ก

วิธีเขียนแบบกราฟิค P&ID 1 – การวาดเส้นท่อ 
เรียนรู้และเข้าใจอินเตอร์เฟสพิเศษต่างๆ ที่ต้องรู้จักและทำความคุ้นเคยก่อนวาดแบบกราฟิค P&ID 
วิธีเซ็ตค่าสิ่งแวดล้อมของโปรแกรมให้เหมาะสมกับงานเขียนแบบกราฟิค P&ID  

ลักษณะอัตโนมัติพิเศษของเส้นท่อ ที่วาดด้วยคำสั่ง AutoCAD P&ID
วิธีลงเส้นท่อ เช่น  เส้นท่อหลัก, เส้นท่อรอง ฯลฯ และเทคนิค/วิธีใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องลักษณะพิเศษของสัญญลักษณ์เส้นท่อเหล่านี้ 
วิธีปรับแก้/ต่อเ/ติม/แต่ง/เชื่อม/ตัด/ผ่า/ฯลฯ เส้นท่อทั้งหลายด้วยคำสั่งอัตโนมัติต่าง ๆ
วิธีกำหนด Tag Number ให้กับเส้นท่อ
workshop  ทดลองวาดแบบกราฟิค P&ID เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการวาดเส้น

วิธีเขียนแบบกราฟิค P&ID 2 – การลงอุปกรณ์ต่างๆ 
ลักษณะอัตโนมัติพิเศษของสัญญลักษณ์อุปกรณ์ทั้งหลายที่วาดด้วยคำสั่ง AutoCAD P&ID
วิธีลงอุปกรณ์หลัก  เช่น Tank, Tower, Vessel , Pump , Heat Exhanger ฯลฯ และเทคนิค/วิธีใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องลักษณะพิเศษของสัญญลักษณ์อุปกรณ์เหล่านี้
วิธีลงอุปกรณ์ Nozzle  เช่น  Flange, Flow ฯลฯ และเทคนิค/วิธีใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องลักษณะพิเศษของสัญญลักษณ์อุปกรณ์เหล่านี้
วิธีลงอุปกรณ์ประกอบท่อ เช่น  Valve, Reducer ฯลฯ และเทคนิค/วิธีใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องลักษณะพิเศษของสัญญลักษณ์อุปกรณ์เหล่านี้
วิธีกำหนด Tag Number ให้กับอุปกรณ์หลัก, อุปกรณ์ Nozzle และอุปกรณ์ประกอบท่อ
workshop  ทดลองวาดแบบกราฟิค P&ID เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการลงอุปกรณ์ทั้งสามประเภท

วิธีเขียนแบบกราฟิค P&ID 3 – การลงอุปกรณ์วัด/ควบคุม, เส้นสัญญาณควบคุม และสัญญลักษณ์ประกอบอื่นๆ
วิธีลงอุปกรณ์วัด/ควบคุม Instrument เช่น Control Valve, Flow Meter, PID Controller , Transducer ฯลฯ และเทคนิค/วิธีใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องลักษณะพิเศษของสัญญลักษณ์อุปกรณ์เหล่านี้
วิธีลงเส้นสัญญาณควบคุม เช่น  เส้นสัญญาณไฟฟ้า, เส้นสัญญาณลม ฯลฯ และเทคนิค/วิธีใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องลักษณะพิเศษของสัญญลักษณ์เส้นสัญญาณหล่านี้ 
วิธีกำหนด Tag Number ให้กับอุปกรณ์วัด/ควบคุม

วิธีลงสัญญลักษณ์ประกอบแบบอื่นๆ เช่น  Flow Direction, Connectior  ฯลฯ และเทคนิค/วิธีใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องลักษณะพิเศษของสัญญลักษณ์อุปกรณ์เหล่านี้
วิธีกำหนด Tag Number ให้กับ Connector

workshop  ทดลองวาดแบบกราฟิค P&ID เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการลงอุปกรณ์วัด/ควบคุม เส้นสัญญาณควบคุม และสัญญลํกษณ์ประกอบอื่นๆ

วันที่ 3
วิธีตรวจสอบความถูกต้องของแบบกราฟิค P&ID
เรียนรู้ลักษณะความไม่ถูกต้องของแบบกราฟิค P&ID
เรียนรู้วิธีการเซ็ตพารามิเตอร์สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของแบบกราฟิค P&ID
เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งตรวจสอบความถูกต้องของแบบกราฟิค P&ID และวิธีแก้ไขเมื่อพบความไม่ถูกต้อง
workshop ทดลองใช้คำสั่งตรวจสอบและแก้ไขความไม่ถูกต้องของแบบกราฟิค P&ID

วิธีใช้งาน Data Manager จัดการข้อมูลดาต้าเบสอัตโนมัติ
เรียนรู้ถึงลักษณะการเกิดและได้มาของข้อมูลดาต้าเบสอัตโนมัติที่ได้มาจากการสร้างแบบกราฟิค P&ID 
เรียนรู้ถึงลักษณะการจัดแบ่งกลุ่มและจัดประเภทของข้อมูลดาต้าเบสอัตโนมัติที่ได้มาจากการสร้างแบบกราฟิค P&ID 
เรียนรู้ถึงวิธีใช้คำสั่งต่างๆ ในการเรียกดู/เลือก/คัดเลือก/จัดลำดับ/แก้ไข ข้อมูลดาต้าเบสอัตโนมัติเหล่านี้ 
เรียนรู้ถึงวิธีใช้คำสั่งต่างๆ ในการสั่ง import/export ข้อมูลดาต้าเบสอัตโนมัติเหล่านี้ ไปมาระหว่างโปรแกรม MS-Office
 workshop ทดลองใช้คำสั่งต่างๆ ใน Data Manager เพื่อเรียกดูและแก้ไขข้อมูลดาต้าเบสเอัตโนมัติ
 workshop ทดลองใช้คำสั่ง Export/Import เพื่อรับ/ส่ง ข้อมูลดาต้าเบสเอัตโนมัติไปยังโปรแกรม MS-Office

วิธีสร้างรายงานถอดแบบอัตโนมัติ 
เรียนรู้ถึงประเภทและลักษณะของรายงานถอดแบบอัตโนมัติต่างๆ ที่สามารถสร้างได้จากข้อมูลดาต้าเบสอัตโนมัติ
เรียนรู้ถึงวิธีการและคำสั่งที่ใช้สร้าง/ปรับแต่ง รายงานถอดแบบอัตโนมัติต่างๆ 
workshop ทดลองสร้างรายงานอัตโนมัติแบบต่างๆ

วิธีสร้างสัญญลักษณ์ อุปกรณ์ P&ID ขึ้นใช้เอง 
เรียนรู้ถึงข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญลักษณ์อุปกรณ์  P&ID ตามมาตรฐานของโปรแกรม AutoCAD P&ID
เรียนรู้ถึงวิธีการ/ขั้นตอนและคำสั่งที่ใช้สร้างสัญญลักษณ์อุปกรณ์ P&ID

workshop ทดลองสร้างสัญญลักษณ์อุปกรณ์ P&ID

วิธีการชำระเงืนโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 132-3-083947 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางซื่อ
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม 
ติดต่อคุณ :
คุณศิวาพร (ปู)
โทรศัพท์ :
02-913-7121, 02-585-6100
โทรศัพทฺมือถือ :                  
080-922-3311
Email :
siwaporn.pu@gmail.com
 
   

Power Partners Co.,Ltd.
678/25-26 Prachachuen 18 Rd., Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
Tel/Fax :(inter)(662)5856100,5853967,9137121-2.
Web Site : http://www.go2cad.com E-Mail : training@go2cad.com